ข้อตกลงและเงื่อนไข

ก่อนเริ่มใช้งานเว็บไซต์
www.totaltoolsstation.com โปรดอ่านเงื่อนไขด้านล่างอย่างละเอียด เว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท เครื่องมือร่ำรวย จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และ/หรือข้อมูลของคุณที่เราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา

 1. totaltoolsstationขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. คุณสามารถใช้บริการ totaltoolsstation รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของรับข่าวสารและส่วนลดแคมเปญต่างๆ มากมายได้ โดยลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก และจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง ณ ปัจจุบันมากที่สุด หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ คุณตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆ ให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยธรรมของคุณ ถึงจะเข้าใช้งานได้
 3. ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ เข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 4. หากคุณมีเจตนาในการใช้เว็ปไซต์ เพื่อคุกตามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อ totaltoolsstation หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางเราไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการกระทำต่อบุคคลอื่นๆ
 5. totaltoolsstation ขอสงวนสิทธิในการระงับสถานะสมาชิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากตรวจสอบบัญชีของคุณและพบว่าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่ล่าสุด หรือไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ
 6. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ..
  • เมื่อคุณได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา
  • เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์หรือกดรับสิทธิ์ต่างๆ เช่นคูปองส่วนลด ผ่าน LINE Official : @Supertoolsthai
  • เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
  • เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  • เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล
  • เมื่อคุณใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านเว็บไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์
  • เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา
  • เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา
  • เมื่อคุณใช้หรือร้องขอจะใช้บริการที่จัดไว้ให้โดยผู้ให้บริการภายนอกของเราบนไซต์ เช่น การชำระเงิน บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
  • เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของบริษัท เครื่องมือร่ำรวย จำกัด
  • เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม
 7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ totaltoolsstation อาจจะเก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ เพศ ที่อยู่อีเมล วันเกิด ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้ออมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์
 8. เราจะนำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อ..
  • เพื่อเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของเรา รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเรา
  • จดจำความต้องการของคุณเพื่อจัดหาบริการแก่คุณ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมบริการของเรา
  • เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ
  • เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น
  • เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของคุณ จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับจากคุณ
  • เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทร ข้อความ และ/หรือ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราหรือการใช้บริการของเรา
  • เพื่อ ดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือสินค้าของเรา และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์การซื้อสินค้าของลูกค้า
  • เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการของเรา
  • เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฎในข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
 9. หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางไซต์หรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้น อาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ เช่น การส่งข่าวสารสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นต่างๆ
 10. เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ คุณกำลังให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอก ในการเชื่อมต่อนั้นข้อมูลที่คุณได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น  ทาง totaltoolsstation ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น และไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ
 11. การเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเรียกดูเว็บของเรา ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ เว็บเพจที่อ้าง หน้าที่ร้องขอ วันที่/เวลา และบางครั้งอาจรวมถึง “คุกกี้” (ซึ่งคุณสามารถปิดใช้งานได้โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 12. เราให้การสนับสนุนด้านการบริการลูกค้าผ่านอีเมล SMS และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะขอที่อยู่อีเมลและหมายเลขติดต่อของคุณ เราใช้เพียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าที่ขอรับการสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่อีเมล สำหรับการบริการสนับสนุนลูกค้า และเราจะไม่ส่งหรือแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก
 13. เราอาจร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านการสำรวจต่างๆ การเข้าร่วมในการสำรวจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจทั้งสิ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ร้องขออาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการติดต่อ (ได้แก่ ที่อยู่อีเมล) และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (ได้แก่ ความสนใจ หรือช่วงอายุ) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการใช้งานและความพึงพอใจในการบริการ และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้น ผู้รับจ้างที่ช่วยเราในการบริหารจัดการและดำเนินการสำรวจ
 14. มีสินค้าบางประเภทที่มาพร้อมกับการประกัน คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการประกันนั้นๆ ได้ที่หน้าลิงค์ของสินค้านั้นๆ
 15. หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา หรือเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า ราคาหรือ ขั้นตอนในการชำระเงินและการจัดส่ง โปรดติดต่อ Totaltoolsstationthai@gmail.com หรือ
  โทร 02-059-9991 ทุกวัน เวลา00-17.00 น.

เมนูหลัก